Verificació de documents electrònics

Mitjançant la introducció i validació del CSV (Codi Segur de Verificació) se li permet:

  1. La verificació i confrontació electrònica de documents impresos.