Inici -> Avís Legal

Avís Legal

Drets dels ciutadans en la seua relació amb l'Administració:

 • Ser informats, orientats i tractats respectuosament.
 • Conèixer la identitat dels responsables dels tràmits.
 • Accedir als registres i arxius administratius, sempre que no es lesionen drets tercers o existisquen raons d'interès públic que ho impedisquen.
 • Obtenir còpia segellada dels documents originals que present i a la seua devolució, sempre que no hagen de figurar en l'expedient.
 • Conèixer l'estat de tramitació dels expedients en què es tinga condició d'interessat i obtenir còpies dels seus documents.
 • Formular al·legacions i aportar documents en qualsevol moment del procediments anterior al tràmit d'audiència.
 • No presentar documents que no s'exigisquen en les normes o ja estiguen en poder de l'Administració que gestiona l'assumpte.
 • Triar el lloc i el mitjà preferent per al lliurament de notificacions.
 • Obtenir una resposta expressa per part de l'Administració.
 • Exigir responsabilitats a l'Administració i personal al seu servei quan així corresponga legalment. Consultar el Registre General de Protecció de dades, sobre el tractament i finalitat de les seues dades i la identitat del responsable del fitxer.
 • Rectificar, cancel·lar i oposar-se a l'ús de les seues dades, en les condicions previstes en la llei.
 • Qualssevol uns altres que els reconeguen la Constitució i les Lleis.

Adaptació Llei 39/2015 del Procediment Administratiu Comú, Llei 40/2015del Règim Jurídic de les Administracions Públiques i Llei L.O. 15/1999 de Protecció de Dades de caràcter personal.

Si Un. considera que alguns d'aquests drets no és respectat, pot efectuar la seua reclamació a través del sistema de Suggeriments i Reclamacions que l'Ajuntament posa a la seua disposició en tots els centres i oficines d'informació municipals i pàgina web.

23 de Juliol de 2018

Ajuntament de Pilar de l'Horadada
Plaza Campoamor 2. 03190 Pilar de la Horadada (Alicante)
Telèfon:96 535 22 25 Fax:96 535 23 25
Correu electrònic:ayto@pilardelahoradada.org